تذکره غیابی 

فورم تثبیت هویت و سایر خدمات مورد نظر در روشنائی احکام قانون تابعیت، مطابق طرزالعمل های اداره محترم مرکزی ثبت احوال نفوس بمنظور سهل سازی و تسریع روند تثبیت هویت و توزیع تذکره غیابی و سایر خدمات طرح و دیزان شده است.

برای اخذ تذکره غیابی موارد ذیل حتمی است

 • طی مراحل فورم تذکره های غیابی به صورت آنلاین
  آنعده از شهروندان افغان که در حوزه کاری جنرال قنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مونشن اقامت دارند و تاکنون تذکره تابعیت اخذ نکرده و یا خواهان تغیرات در تذکره شان هستند میتوانند فورم تذکره های غیابی را به صورت آنلاین خانه پُری کنند.

  نکات مهم:

  :1 متقاضیان محترم تذکره های غیابی میتوانند با استفاده از این روند آنلاین، درخواست تذکره جدید، تذکره مثنی، تاییدی تذکره، درج تخلص، تجدید یا نصب عکس، اصلاح محل تولد، اصلاح نام و اصلاح سن نمایند.
  : 2 همچنان متقاضیان در قسمت خانه پُری فورم ها، درج شهرت مکمل خود و اقارب اصولی خویش (پدر، پدرکلان، برادر، کاکا و پسر کاکا) و همچنان انتخاب گزینه خدمات مورد نیاز شان دقت لازم نمایند.
   :3در صورت که متقاضیان کاپی تذکره اقارب اصولی خویش را با خود نداشته و نیز از ثبت اقارب اصولی شان معلومات در دسترس نباشد تثبیت هویت آنها بر اساس ضمانت دو تن افغان دارنده تذکره تابعیت که در آلمان سکونت داشته باشند صورت میگیرد. متقاضیانی که هویت شانرا توسط دو تن افغان تصدیق میکنند کاپی تذکره های تصدیق کنندگان را باید در سیستم آنلاین ضمیمه نمایند.
  :4 متقاضیان همچنان اسناد لازم را باید با کیفیت خوب و متناسب با فورم درخواستی خویش در سیستم به گونه آنلاین ضمیمه کنند و پس از اتمام پروسه ثبت درخواستی خدمات ثبت احوال نفوس، منتظر تماس تلیفونی جنرال قنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مونشن باشند.

  قابل یادآوری است که در بدل فی تذکره 50 یورو اخذ میگردد

  برای معلومات بیشتر در مورد چگونگی اخذ تذکره های غیابی به صورت آنلاین به ویب سایت www.econsulate.nsia.gov.af مراجعه کنید و فورم خویش را مطابق ویدیوی رهنودی ذیل خانه پری نماید https://www.youtube.com/watch?v=jcowLkJrWIE