ساير خدمات قونسلي

ویزه

€ 80 الی 100 یورو

پاسپورت

120 یورو 5 کلن -220 یورو 10 کلن

تذکرهء غیابی

€10 یورو

تایید تذکرهء تابعیت

€10 یورو

اجازه نامهء سفر

€10 یورو

تایید جواز رانندگی

0

وکالت خط

€125 یورو

وثیقهء حصر وراثت

€125 یورو

مجرد خط

€50 یورو

سند تولدی

€10 یورو

وثیقهء زوجیت

€50 یورو

عدم مسؤولیت جرمی

€10 یورو

اخذ وقت ملاقات

تیرمین

پیګیری چاپ پاسپورت

خدمات پستي