تائید جواز رانندگی 

تمام جواز های رانندگی ملی و بین المللی صادره وزارت امور داخله که به تایید (وزارت امور خارجه ) رسیده باشد توسط این جنرال قونسلگری برای تأیید ارسال می شود. این یک روند زمان گیر است و تنها به اجراآت در وزارت امور خارجه وابسته است.

همه متقاضیان باید با دقت دستورالعمل ها و اطلاعات زیر را بخوانید و مطابق به آن عمل نمایند.
قرار ملاقات: گرفتن وقت ملاقات نیاز نیست، زیرا خدمات فوق از فاصله دور نیز قابل ارائه است.
حضور متقاضی: نیاز به حضور شما در جنرال قونسلگری نیست، تمامی اسناد مورد نیاز را میتوانید از طریق ارسال به قونسلگری ارسال نمایند. لطفاٌ پاکت پستی اکسپرس با آدرس دقیق برگشتی خویشرا همراه با اسناد ارسالی تان ضمیمه نماید.

 • مدارک مورد نیاز:
 • ورقه درخواستی: متقاضی باید درخواست خویش را عنوانی این جنرال قونسلگری تحریر نموده و نوع خدماتی مورد نیاز با اطلاعات شخصی (نام ، نام پدر ، تاریخ و محل تولد ، آدرس فعلی) مشخص نمایند.
 • فورم تایید جواز رانندگی: متقاضی باید فورم تایید جواز رانندگی را با حروف بزرگ خانه پری نماید؛ فورم متذکره از لینک ذیل قبل دریافت است.
 • کاپی جواز رانندگی ملی (افغان) و یا بین المللی صادر شده توسط وزارت امور داخله.
 • کاپی پاسپورت.
 • کاپی اجازه نامه اقامت آلمان.
 • اکسپرس/ثبت شده خود خطاب پاکت. پاکت پستی اکسپرس را با آدرس دقیق برگشتی خویش همراه با اسناد ارسالی تان ضمیمه نماید. در غیر آن ، قونسلگری قادر به ارسال اسناد شما نخواهد بود.
 • محصول: قونسلگری در بدل این نوع خدمات مبلغ 30 یورو اخذ میدارد. این هزینه را می توان توسط کارت اعتباری/بدهی توسط EFTPOS در قونسلگری پرداخت نمود.
 • طرز العمل:
 • زمانیکه قونسلگری بسته اسناد شما را از طریق پست دریافت نماید، در صورتیکه اسناد ارسالی شما تکمیل باشد، در ظرف یک هفته آنرا طی مراحل مینماید. جنرال قونسلگری اسناد شما را ضم مکتوب رسمی به ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جهت طی مراحل بعدی ارسال میدارد؛ این روند زمان گیر است که به مدت شش هفته یا بیشتر از آن طول میکشد .
 • وزارت امور خارجه موضوع را باالوسیله ایمیل از طریق وزارت امور داخله به اطلاع قونسلگری میرساند.
 • جنرال قونسلگری بسته ارسال متقاضی را همراه با مکتوب تاییدیه جواز رانندگی با استفاده از پست اکسپرس و پاکت ارسالی به آدرس متقاضی ارسال میدارد. از عموم متقاضیان جداً خواهش میگردد تا پاکت برگشتی اکسپرس خویشرا با آدرس دقیق پستی به جنرال قونسلگری ارسال نمایند.
 • بخاطر داشته باشید، جنرال قونسلگری درخواستی های تمدید یا تجدید جواز رانندگی را طی مراحل نمی نماید. 

آماده درخواست هستید ؟

اگر اطلاعات داده شده در بالا را مطالعه کرده و آماده درخواست هستید ، لطفا یک فورم درخواست تذکره غیابی را دانلود کنید و یک قرار ملاقات آنلاین بگیرید ، لطفا توجه داشته باشید که اگر برای اعضای خانواده تان درخواست میدهید، نیاز است تا به اسم هر عضو خانواده تان بصورت جداگانه وقت ملاقات اخذ بدارید.

اخذ وقت ملاقات

اخذ وقت

تعقیب اسناد

تعقیب