اجازه نامه سفر 

پروسه صدور اجازه نامه مسافرت به افغانستان:

این سند برای افغان هایی که (1) شهروند آلمان هستند ، (2) دارای پاسپورت افغانی نیستند و (3) افغانستان به عنوان محل تولد / مبداء در پاسپورتهای آنها ذکر نشده است ، می توانند قبل از سفر به افغانستان نامه اجازه سفر دریافت کنند. این سند جایگزین ویزه ورودی برای بازدید از افغانستان می شود.

تمامی متقاضیان باید اسناد خویشرا مطابق دستورالعمل ها و اطلاعات ذیل تنظیم نموده و به قونسلگری مراجعه نمایند:

 • حضور شخص متقاضی: اثبات هویت افغانی لازم است. اگر متقاضی اسناد و مدارک هویتی را از افغانستان در اختیار نداشته باشد ، با ایشان مصاحبه جهت تثبیت هویت شان صورت میگیرد. لطفاً هرگونه اسناد و مدارکی را که می تواند در تأیید هویت شما در جریان مصاحبه کمک کند ، باخود داشته باشید.
  • اسناد مورد نیاز:
  • الف) اجازه نامه سفر. متقاضی باید فرم درخواست اجازه نامه سفر را خانه پری نماید، .
  ب) پاسپورت آلمانی. کاپی پاسپورت متقاضی. حداقل پاسپورت باید دارای اعتبار 6 ماه باشد.
  ج) اثبات هویت افغانی (تذکره ، پاسپورتهای های سابق ، سند تولدی ، سایر اسناد معتبر قانونی).
  پا) پاکت نامه ثبت شده. یک پاکت نامه بازگشت به آدرس خود باید بخشی از بسته سند باشد و به جنرال قونسلگری ارسال شود. از این پاکت برای ارسال اجازه نامه سفر به متقاضی استفاده می شود.
  فیس: جنرال قونسلگری 10 یورو را برای این خدمات هزینه می کند. این محصول توسط کارتهای اعتباری / بدهی توسط EFTPOS در جنرال قونسلی قابل پرداخت است.