رهنمود درخواست ویزه

شعبۀ ویزۀ جنرال قونسلگری افغانستان در شهر مونشن-آلمان خدمات ویزه را آنعده اتباع خارجی ارائه می کنند که میل سفر به افغانستان را دارند. در این صفحه شما میتوانید معلوماتی را در مورد انواع ویزه، چگونگی درخواست ویزه و مقتضیات سفر به افغانستان دریابید. مهم است که انواع ویزه را مورد غور قرار دهید و خود را مطمئن سازید که شما برای نوع درست ویزه درخواست می‌کنید. لطفاً به رهنمودها توجه کنید، فورم را با معلومات دقیق خانه پری نموده و آنرا با ضمایم مطلوب آن به جنرال قونسلگری تسلیم نمائید.

 •  اسناد لازم برای درخواست ویزه:
  مهم است که همۀ فورم های مورد نیاز خانه پری گردیده و همۀ اسناد لازم تسلیم داده شوند. با این کار میتوان از ضیاع وقت در طی مراحل جلوگیری نمود.
   فورم درخواست ویزه – تکمیل شده، نوشته آن تایپ شده و دارندۀ امضا می باشد.
   پاسپورت درخواست کننده باید حد اقل شش ماه اعتبار و صفحات خالی داشته باشد، آنعده متقاضیانی که به هدف کار یا تجارت سفر می‌کنند، باید اسنادی از کارفرمای کنونی یا موردنظر شان داشته باشند و یا هم اسناد صادر شده از سوی نهادی داشته باشند که مقصد سفر ایشان را تصدیق کند و همچنان یک ریفرنس نمبر از تائیدی وزارت امور خارجۀ افغانستان داشته باشند.
   دو قطعه عکس به اندازۀ معیاری پاسپورت در جای مناسب آن بروی فورم درخواستی نصب گردد (هر دوقطعه عکس باید یکسان، تازه، رنگه و با پس زمینۀ سفید باشند که بطور مستقیم از روی گرفته شده باشند طوریکه هر دو گوش شخص در آن قابل رؤیت باشد. (یک کاپی از جواز اقامت یا کارت هویت متقاضی در ارتباط به اقامتش در جرمنی و اسناد دیگری جهت تصدیق آدرس فعلی متقاضی در نیو یارک مثل: بل های برق و گاز، اوراق شاروالی و غیره....

   هزینۀ خدمات ویزه:
  به جدول هزینۀ ویزه و روش پرداخت در زیر توجه کنید:
  آنعده متقاضیانی که خواستار دریافت پاسپورت شان از طریق پوسته هستند، باید یک پاکت راجستر شده با ذکر آدرس شان را ارائه نمایند. برای ویزه‌های سیاحتی، اسناد اضافی دیگری همچو (دعوت نامه از جانب دعوت کننده یا شرکت سیاحتی، تکت پرواز و ریزرف محل اقامت، بیمۀ سفر، صورت حساب بانکی با مقدار پول کافی برای سفر و مدت اقامت در افغانستان) نیاز است.

   همۀ اتباع خارجی می‌توانند ویزۀ افغانستان را بدست آرند ولی حالات ذیل مستثنی اند:
   در صورتیکه ورود یک شخص از سوی نهادهای افغانی ممنوع باشد و مدت ممنوعیت قبلی وی سپری نگردیده باشد،
   در صورتیکه یک شخص برای یک مدت نامعلوم از افغانستان خارج گردیده باشد،
   در صورتیکه یک شخص مظنون به اخلال نظم امنیتی یا نظم مدنی باشد،
   در صورتیکه شخص متقاضی به فساد اخلاقی مظنون باشد و یا به فرهنگ حاکم افغانستان احترام نداشته باشد،
   در صورتیکه خطر گسترش یک مرض ساری وجود داشته باشد،
   در صورتیکه نهادهای ذیصلاح تصمیم گرفته باشند تا درخواست ویزه را رد کنند،
   و در موارد استثنایی که مقامات نمایندگی‌های قونسلی و دیپلوماتیک افغانستان، بر اساس دلایل موجه، مناسب نداند تا به یک شخص ویزه صادر کند.

   هزینۀ پروسس ویزه

نوع ویزه

 • ویزۀ دخولی کار 
 • ویزۀ یکبار ورود
 • ویزۀ ملاقات یکبار ورود 
 • ویزۀ تجارتی یکبار ورود
 • ویزۀ تجارتی کثیر المسافرت
 • ویزۀ تجارتی کثیر المسافرت
 • ویزۀ تجارتی کثیر المسافرت
 • ویزۀ سیاحتی یکبار ورود
 • ویزۀ رسمی
 • ویزۀ دیپلوماتیک
 • ویزۀ عاجل (در ظرف 24 ساعت ) 

مدت اعتبار ویزه

 • یکماه - ۳۰ روز
 • یکماه - ۳۰ روز
 • یکماه - ۳۰ روز
 • یکماه - ۳۰ روز
 • سه ماه - ۹۰ روز
 • شش ماه - ۱۸۰ روز
 • یک سال ۳۶۵ روز
 • یک ماه - ۳۰ روز
 • مطابق درخواست
 • مطابق درخواست
 • یک ماه ۳۰ روز

هزینۀ ویزه

 • 120. EURO
 • 100.EURO
 • 80.EURO
 • 50.EURO
 • 100.EURO
 • 120.EURO
 • 380.EURO
 • 80.EURO
 • Gratis
 • Gratis
 • Surcharge payment of 200.EURO 

   آماده درخواست هستید ؟

دریافت فورم درخواست ویزه

داونلود

اخذ وقت ملاقات

اخذ وقت

تعقیب اسناد

تعقیب