کارمندان جنرال قونسلی مونشن

آقای صفت رحیمی

جنرال قونسل

آقای خسرو آمیری

قونسل (سکرتر اول)

آقای محمد مقیت سخی

معاون قونسل(سکرتر دوم)

آفای محمد منصور آشرف

مسول مالی و اداری

(سکرتر سوم)