ښاغلی صفت الله رحیمی

جنرال قونسل

بیوګرافی

پیغام

@SIFATRAHIMEE

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

ویزه

€ 80 الی 100 یورو

پاسپورت

120 یورو 5 کلن -220 یورو 10 کلن

غیابي تذکره

€10 یورو

د تابعیت تذکری تایید

€10 یورو

د سفر اجازه لیک

€10 یورو

د لایسنس تایید

€30 یورو

وکالت خط

€125 یورو

د حصر وراثت وثیقه

€125 یورو

د مجردۍ سند

€50 یورو

د زیږیدلو سند

€10 یورو

د زوجیت وثیقه

€50 یورو

د جرمي مسئولیت نه درلودو سند

€10 یورو

د ملاقات وخت اخیستل

تیرمین

د پاسپورټ د چاپ تعقیبول

پستي خدمتونه

نورې قونسلي چارې

جوزا 05, 1399

خبرتیا

د جرمني په مونشن کې میشته افغان جنرال قونسلګري، په دغه هیواد کې استوګنو افغان…
Go to Top