ښاغلی صفت الله رحیمی

جنرال قونسل

بیوګرافی

پیغام

@SIFATRAHIMEE

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

ویزه

€ 80 الی 100 یورو

پاسپورت

120 یورو 5 کلن -220 یورو 10 کلن

د تذکرې خدمات

€50 یورو

د حصر وراثت وثیقه

€125 یورو

د سفر اجازه لیک

€10 یورو

د لایسنس تایید

€30 یورو

وکالت خط

€125 یورو

د مجردۍ سند

€50 یورو

د زیږیدلو سند

€10 یورو

د زوجیت وثیقه

€50 یورو

د جرمي مسئولیت نه درلودو سند

€10 یورو

د پاسپورټ د چاپ تعقیبول

پستي خدمتونه

نورې قونسلي چارې

د ملاقات وخت اخیستل (تیرمین)

قوس 08, 1399

د آلمان د بادن ورتمبرگ ایالت د دولت…

ښاغلی صفت الله رحیمی، په مونشن ښار کی د افغانستان د اسلامی جمهوریت جنرال قونسل…
قوس 08, 1399

د زیمنس د انرژۍ کمپنۍ سره د همکارۍ…

دغه سند چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د ولسمشر جلالتمآب محمد اشرف غني په حضور…
Go to Top