د قونسلي نورې چارې

ویزه

€ 80 الی 100 یورو

پاسپورت

120 یورو 5 کلن -220 یورو 10 کلن

غیابی تذکره

€10 یورو

د تابعیت تذکری تایید

€10 یورو

د سفر اجازه لیک

€10 یورو

د لایسنس تایید

0

وکالت نامه

€125 یورو

د حصر وراثت وثیقه

€125 یورو

د مجردی سند

€50 یورو

د زیږیدلو سند

€10 یورو

د زوجیت وثیقه

€50 یورو

د جرمی مسولیت نلرلو سند

€10 یورو

د ملاقات وخت اخیستل

تیرمین

د پاسپورټ د چاپ تعقیبول

پستي خدمات