د سفر اجازه نامه ليک

افغانستان ته د سفر د اجازه نامه ليک د صدور پروسه:

 • دغه سند هغو افغانانو ته صادريږي چه لانديني اسنادونه ولري:
  ۱- دالمان تابعيت ولري؛
  ۲- افغاني پاسپورت ونلري؛
  ۳- د دوي په پاسپورتونو کي د زيږيدو ځاي مبدا افغانستان نه وي ذکر شوی.
  نو په پورتنیو شرایطو برابر کسان له سفر څخه مخکېکولاي شي چه د سفر اجازه نامه ليک تر لاسه کړي. په دغه سندد ورودي ويزي پر ځاي افغانستان ته سفر کولاي شي.
  ټول متقاضيان (غوښتونکي) بايد خپل اسناد د لارښوونو او معلوماتو په بنسټ تنظيم کړي او قونسلګري ته مراجعه وکړي. همدارنګه متقاضی بايد خپله حاضر وی او د افغانی هويت د ثبوت لپاره موثق او معتبر اسناد ولري.
  که چېرته متقاضي د خپل هويت د اثبات لپاره اسناد ونلري نو د هويت د تثبيت په موخه ورسره مرکه کیږي.
  نو ډېرو قدرمنو هېوادوالو او مراجعینو: مهرباني وکړئ هغه اسناد او مدارک چه ستاسي سره د هويت په تثبیت کې مرسته کوي، د مرکي په وخت کي له ځان سره ولرئ.

  اسناد
  الف- متقاضي بايد د اجازه نامي د غوښتنليک فورم، يا ډک کړي؛
  ب- الماني پاسپورت ـ د الماني پاسپورت کاپی چه حداقل شپږ مياشي ولري.
  ج- د افغاني هويت د اثبات لپاره تذکره، پخواني پاسپورتونه ـ د زيږيدو سند او نور معتبر قانوني سندونه

  نوټ
  جنرال قونسلګري د یادو خدمتونو د عرضه کولو لپاره لس يورو محصول اخلي چه دغه محصول د اعتباري بدهي کارتونو په Eftpos په واسطه د تادیې وړ دي.

 د غوښتنلیک لپاره چمتو یاست؟

د ملاقات وخت واخلئ

د ملاقات وخت اخیستل

خپل د سند حالت تعقیب کړئ

د سند تعقیبول

د سفر د اجازه نامی فورمه

دانلود