د اسنادو تصدیق او تایید


 • د آلماني (سوداګرۍ، زده کړې، ناروغۍ او مړیني) اسنادونو د مراحلو ترسره کولو او استفادې لپاره په افغانستان کې اړینه ده چې تر ټولو مخکې د کوربه هیواد له بهرنیو چارو وزارت له خوا اسناد تصدیق شي تر څو د هغې پر بسټ د یادو شویو اسنادونو صحت د دي قونسلګرۍ له خوا ومنل شي، په دې څانګه کې د تصدیق مرحلې بې له کوم ځنډ نه سرته رسیږي.

  - هر یو سند په بیله توګه تصدیق کیږي؛
  - غوښتنلیکونه په دواړو حضوري او یا د پسټ له لاري وړاندي کیدلاي شي؛
  - کله چي ستاسو غوښتنلیک د پوسټ له لارې راځي نو اړینه چي ستاسو د پوسټي کڅوړې پیسې ورکړل شوې وي او پر هغه کڅوړه مو خپله کره پته لیکلې وي؛
  - د یاد شویو اسنادونو د تصدیق او منلو لګښت بي له مړیني د سند څخه ( ) یورو دي او نغدې پیسې هم نه اخیستل کیږي؛
  - د مړینې د تصدیق سند بې له کوم لګښت نه ورکول کیږي.

  جنرال قونسلګري د افغانانو د استفادې لپاره د آلماني اسنادو د تصدیق کولو سربیره هغه افغاني اسناد چي د افغانستان در خارجي وزارت له خوا منل شوي وي لکه: پیژندپانه، د زیږیدني سند، د ډریوري سند، دیپلوم، نکاه خط، طلاق خط او داسي نور په وړیا توګه تصدیق کوي.
  دا نمایندګی د اسنادو د تصدیق او منلو په باب کولاي شي چي د غوښتونکي تصدیق شوي اسناد د کره څرنګوالي په خاطر کابل (د بهرنیو چارو وزارت او یا د کورنیو چارو وزارت) ته واستوي او له هغه ځای نه معلومات وغواړي، په دي حال کي د غوښتونکي انتظار د اسنادو تر څرنګوالي اړین دي،